21+ Tanda tanda Kiamat Kecil & Besar Menurut Islam Gambar Lengkap

Tanda Tanda Kiamat – Kita manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Semua makhluk yang ada di dunia ini, ada karena ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin adanya suatu makhluk tanpa ada yang menciotakan. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu- satunya penguasa, satu – satunya pencipta, satu- satunya pemelihara, dan satu- saatunya pengatur kehidupan.

Adanya dunia ini, sudah lebih dari berjuta- juta tahun yang lalu bahkan sebelum diciptakannya nabi Adam.  Seiring berkembangnya zaman, banyak terjadi perubahan- perubahan di dunia ini dari zaman nabi Adam hingga zaman yang saat ini kita lalui. Kita harus menyadari bahwa adanya kehidupan dan dunia ini bukanlah sesuatu yang abadi melainkan akan dihancurkan suatu saat nanti yang kita kenal dengan hari akhir atau hari kiamat.

Pengertian Percaya akan adanya hari Kiamat

pengertian percaya akan adanya hari kiamat

Percaya dengan adanya hari akhir atau kiamat merupakan salah satu rukun iman dan akidah Islam fundamental. Karena, iman kepada hari kebangkitan di akhirat merupakan pilar akidah setelah mengesakan Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah suatu perkara yang di rahasiakan oleh Allah dan tidak di perlihatkan kepada makhluk sekalipun malaikat, nabi ataupun rasul.

Iman kepada hari kiamat dan tanda- tanda nya termasuk percaya dengan adanya alam ghaib yang tidak dapat dicapai oleh rasio akal. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi, kecuali Allah SWT. Mengingat pentingnya iman kepada hari kiamat, Allah menghubungkan antara iman kepada- Nya dan kepada hari kiamat. Seperti di terangkan dalam firman Allah yang artinya:

“Bukanlah menghadapkan majahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepa Allah dan hari akhir” (Qs. Al Baqarah ayat 117)

Sebelum masuk dalam pembahasan tanda- tanda kiamat, berikut akan dijelaskan tentang nama- nama hari kiamat:

 1. As Sa’ah (Hari Kiamat), dalam firman Allah Qs. Al Mu’min ayat 59
 2. Yaumul Ba’ats (hari Kebangkitan) , dalam firman Allah Qs Ar Rum ayat 56
 3. Yaumud Din (Hari Pembalasan), dalam firman Allah Qs Al Fatihah ayat 4
 4. Yaumul Hasroh (Hari Penyesalan), dalam firman Allah Qs Maryam ayat 13
 5. Ad Darul Akhirah (Negeri Akhirat), dalam firman Allah Qs Al Ankabut ayat 64
 6. Yaumul Tanad (Hari Panggil memanggil), dalam firman Allah Qs Al Mu’min ayat 32
 7. Darur Qoror (Negeri yang Kekal), dalam firman Allah Qs Al MU’min ayat 39
 8. Yaumul Fashl (Hari Keputusan),  dalam firman Allah Qs Ash Shaffat ayat 21
 9. Yaumul Jami’ (Hari Berkumpul), dalam firman Allah Qs As Syura ayat 7
 10. Yaumu Hisab (Hari Perhitungan), dalam firman Allah Qs Shad ayat 53
 11. Yaumul Waid (Hari Ancaman), dalam firman Allah Qs Qaf ayat 20
 12. Yaumul Khuld (Hari Kekekalan), dalam firman Allah Qs Qaf ayat 35
 13. Yaumul Khuruj (Hari Keluar dari Kubur), dalam firman Allah Qs Qaf ayat 42
 14. Al Waqiah (Peristiwa yang Dahsyat), dalam firman Allah Qs Al Waqiah ayat 1
 15. Al Haqqah (Hari yang Pasti Terjadi), dalam firman Allah Qs Al Haqqah ayat 1- 3
 16. Ath Thommatul Kubro ( Malapetaka Besar), dalam firman Allah Qs An Naziat ayat 34
 17. Ash Shakhkhah (Suara yang Memekakkan), dalam firman Allah Qs ‘Abasa ayat 33
 18. Al Azifah (Kiamat), dalam firman Allah Qs An Najm ayat 57
 19. Al Qariah, dalam firman Allah Qs Al Qariah ayat 1- 3

Rasulullah SAW sering menyebut kiamat dan permasalahannya. Banyak yang bertanya tentang waktu kapan kiamat itu akan terjadi. Rasulullah mengatakan bahwa kiamat merupakan masalah ghaib yang tidak ada makhluk manapun yang mengetahui kecuali Allah.

Macam Macam Tanda Kiamat

macam macam tanda kiamat

Tanda- tanda kiamat sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu

 1. Tanda- tanda Kiamat Kecil (Shugra),. Tanda- tanda ini terjasi mendahului hari kiamat dalam masa yang sangat panjang. Tanda- tanda dari kecial kecil ini merupakan kejadian- kejadian yang biasa terjadi. Misalnya merajalelanya minuman keras, merajalelanya kebodohan, dan lain- lain. Sebagian tanda- tanda tersebut terjadi bersamaan dengan munculnya tanda- tanda kiamat besar atau bahkan terjadi sesudahnya.
 2. Tanda – tanda Kiamat Besar (Kubra). Tanda- tanda dari kiamat ini berupa peristiwa- peristiwa besar yang terjadi ketika mendekati hari kianat tiba. Peristiwa yang terjadi pada masa ini bukanlah kejadian yang biasa terjadi. Seperti munjulnya Dajjal, keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, terbitnya matahari dari arah barat.

Sebagian ulama’ membagi kiamat dari segi kemunculannya menjadi tiga bagian:

 1. Ia telah muncul dan telah berlalu
 2. Ia telah muncul dan senantiasa berkembang terus menerus
 3. Ia belum muncul sampai sekarang

Tanda-tanda Kiamat Kecil / Sugra

Tanda-tanda Kiamat Kecil / Sugra

Telah disebutkan oleh banyak Ulama’ tentang tanda- tanda kiamat kecil yang sangat banyak. Bahkan tanda- tanda itu sering kita jumpai di kehidupan kita saat ini. Bahkan tanda- tanda tersebut sudah ada sejak zaman para sahabat.

Berikut tanda- tanda kiamat kecil :

Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul

Rasulullah telah mengatakan, bahwa diutusnya beliau sebagai rasul merupakan awal dari tanda- tanda datangnya hari akhir. Beliau adalah nabiyussa’ah (nabi saat terjadi kiamat). Diriwayatkan hadis dari Sahl r.a. ia berkata:

“ Rasulullah SAW telah bersabda: “Aku telah diutus (sebagai nabi), aku dan hari kiamat seperti ini. Beliau menujuk pada dua jari jemarinya, lalu memanjangkannya. “(Shahih al Bukhari)

Dengan demikian dengan diatusnya beliau menjadi Rasul merupakan awal terjadinya kiamat. Mengingat juga beliau adalah nabi penutup nabi dan tidak akan lagi ada nabi atau rasul setelah beliau.

Wafatnya Nabi Muhammad SAW

Diantara tanda- tanda kiamat yaitu wafatnya sang Rasul Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik r.a., ia berkata :

Rasulullah bersabda,” Aku menghitung ada enam perkara di depan hari kiamat. Diantaranya adalah kematianku”. (Shahih Al Bukhari)

Dengan wafatnya Rasulullah SAW adalah sebagai salah satu bencana dan menjadi  duka mendalam pari kaum muslimin.

Penaklukan Baitul Maqdis

penaklukan baitul maqdis

Salah satu tanda diantara yanda- tanda datangnya kiamat adalah ditaklukkannya baitul maqdis. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Auf bin Malik,

“Rasulullah telah bersabda: “aku telah menghitung enam perkara menjelang hari kiamat” meliau menyebutkan salah satunya adalah ditaklukkannya baitul maqdis” (Shahih al Bukhari)

Sebagaimana sejarah telah mencacat, penaklukan baitul maqdis terjadi pada masa Umar bin Khatab pada tahun 16H.

Melimpahnya harta benda dan keengganan Shodaqoh

Melimpahnya harta benda dan keengganan Shodaqoh

Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“kiamat hanya akan terjadi apabila harta bendamu telah berjumlah amat banyak hingga melimpah- limpah. Sehingga pemilik haarta merasa kesulitan mencari orang yang sudi menerima shodaqohnya, sementara itu seorang laaki- laki mengaku kepadanya : “Aku sendiri tidak nanpy mengurus hartaku”.

Terjadinya berbagai macam huru – hara

Penngertian huru – hara meliputi malapetaka, ujian, cobaan, selanjutnya istilah huru hara banyak digunakan pada perkara- perkara yang mendatangkan cobaan. Penggunaan ini disebabkan perkara- perkara semacam itu dibenci orang. Istillah huru hara akhirnya dipakai untuk segala yang dibenci atau harus dihindari, seperti dosa, kufur, pembunuhan, dan lain- lain.

Munculnya orang –orang yang mengaku sebagai nabi

Tanda kiamat yang selanjutnya yaitu munculnya nabi- nabi palsu. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah masih hidup dan pada zaman para sahabat. dan mereka akan senantiasa muncuk.

 1. Meratanya Keamanan
 2. Mnculnya Api Hijaz
 3. Perang Dengan Bangsa Turki
 4. Berperang Dengan Orang Non Arab
 5. Lenyapnya Amanat
 6. Ilmu Dihilangkan Dan Kebodohan Merajalela
 7. Banyak Penguasa Yang Zalim
 8. Perzinaan Merajalela
 9. Riba Merajalela
 10. Minuman Keras Meraja Lela Dan Dianggap Halal
 11. Memperindah Masjid Dan Bermegah- Megahan Dengannya
 12. Berlomba- Lomba Mendirikan Bangunan
 13. Budak Wanita Melahirkan Tuannya
 14. Banyak Pembunuhan
 15. Masa (Waktu) Semakin Singkat (Menyempit)
 16. Pasar- Pasar Berdekatan
 17. Banyak Kemusyrikan Di Kalangan Umat Muslim
 18. Merajalelanya Perbuatan Keji, Pemutusan Silaturahmu, Dan Buruknya Hubungan Bertetangga
 19. Orang- Orang Tua Yang Berlagak Seperti Anak Muna
 20. Penyakit Bakhil Dan Kikir Merajalela
 21. Banyak Sekali Perdagangan
 22. Banyak Gempa Bumi
 23. Banyak Terjadi Tanah Longsor, Periubahan Bentuk Muka, Dan Kerusuhan
 24. Lenyapnya Orang- Orang Saleh
 25. Orang – Orang Hina Diberi Kedudukan Terhormat
 26. Mengucapkan Salam Hanya Kepada Orang Yang Dikenalnya
 27. Menuntut Ilmu Kepada Orang- Orang Kecil
 28. Wanita – Wanita Yang Berpakaian Tapi Telanjang
 29. Mimpi- Mimpi Orang Mukmin Menjadi Kenyataan
 30. Banyak Tersebar Karya Tulis
 31. Diremehkannya Sunnah- Sunnah Yang Dianjurkan Oleh Islam
 32. Bulan Sabit Membesar
 33. Banyaknya Kebohongan Dan Tidak Teguhnya Dalam Menyampaikan Berita
 34. Banyaknya Kesaksian Palsu Dan Kesaksian Benar Disembunyikan
 35. Banyaknya Kaum Wanita Dan Sedikitbya Kaum Pria
 36. Banyaknya Kematian Mendadak
 37. Manusia Tidak Saling Mengenal
 38. Negeri Arab Kembali Menjadi Padang Rum[Put Dan Sungai- Sungai
 39. Banyak Hujan Dan Sedikit Tumbuhan
 40. Sungai Efrat Akan Menyibak Gunung Emas
 41. Binatang Buas Dan Benda- Benda Mati Berkata Kepada Manusia
 42. Diharapkannya Kematian Karena Beratnya Beban Hidup
 43. Banyaknya Jumlah  Bangsa Romawi Dan Peperangan Mereka Dengan Kaum Muslimin
 44. Pentaklukan Konstatinopel
 45. Peperangan Antara Kaum Muslim Dengan Kaum Yahudi
 46. Kota Madinah Menyingkirkan Orang- Orang Jahat Kemudian Hancur Berantakan Pada Akhir Zaman Dikirimnya Angin Yang Baik Untuk Meniup (Mengambil) Arwah Orang – Orang Mukmin
 47. Penghalalan Al Baitul Haram Dan Penghancuran Ka’bah

Tanda – tanda Kiamat Besar / Kubra 

tanda tanda kiamat besar atau kubra

Apabila telah muncul tanda kiamat besar yang pertama, maka tanda- tanda yang lain akan mengikutinya secara beruntun. Berarti tata surya sudah mulai mengalami kehancuran.

Berikut tanda- tanda kiamat besar (kubra) secara berurutan:

Al Mahdi

Pada akhir zaman akan muncul seorang laki- laki dari golongan ahlu bait (keturunan Rasulullah SAW). Allah mengkokohkan pada saat itu agama Islam dengannya. Pada saat itu, bumi dipenuhi dengan keadilan sebagaimana jika sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Pasa masa itu, umat muslim akan merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. bumi akan mengeluarkan tumbuh – tumbuhan,  langit akan menurunkan hujan, dan memberikan penghasilan yang melimpah.

Laki- laki yang bernama seperti nama Rasulullah SAW, dan nama ayahnya seperti nama ayah rasulullah. Dia berasal dari keturunan binti Rasulullah dari anak cucu Hasan bin Ali r.a..

Ibnu Katsir berkata tentang al Mahdi, “Dia bernama Muhammad ibn Abdullah al Alawi al –Fathimi al- Hasani r.a.”

Al Masih Dajjal

dajjal

Dajjal adalah anak laki- laki dari anak Adam yang memiliki sejumlah sifat sebagaimana dalam beberapa hadis agar manusia mengetahuinya dan berhati – hati terhadapnya. Sehingga ketika nanti dia muncul, umat muslim dapat mengenalinya dan tidak terhuru- hara olehnya.

Diceritakan bahwa Dajjal adalah orang muda yang kulit berwarna merah, pendek, rambutnya keriting, dahi lebar, berpundak bidang, mata sebelah kanan buta, dan matanya tidak menonjol keluar dan  tidak tenggelam, seperti buah anggur yang sudah masak (tak bercahaya) dan mata sebelah kiri ditumbuhi daging tebal pada sudutnya.

Turunnya Nabi Isa

Dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda:

“ketika saya sedang tidur, saya bermimpi melakukan thawaf di Baitullah..” Lalu beliau mengatakan bahwa beliau melihat Isa bin Maryam, kemudian terlihat Dajjal dan menyebutkan ciri- ciri nya dengan sabdanya: “Dia itu seperti laki- laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak (tidak bersinar)”. Para sahabat berkata, “Dajjal ini lebih menyerupai Ibnu Qathn, seorang laki-laki dari khuza’ah. (Shahih Bukhari)

Kemunculan Ya’juj dan Ma’juj

Iman Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, ia (bibinya) berkata : Rasulullah SAW pernah berkata: Rasulullah pernah berkhutbah sedang jari beliau dibebat karena disengat kala, lalu beliau bersabda, “kamu mengatakan bahwa tidak ada permusuhan, padahal sesungguhnya kamu senantiasa memerasi musuh sehingga datanglah Ya’juj dan Ma;juj, yang lebar jidatnya, sipit matanya, menyala (merah) rambutnya, mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi, wajahnya seperti martil (palu).” (Usnad Imam Ahmad 5: 271)

Karena keluarnya YA’juj dan Ma’juj merupakan tanda kiamat yang besar, kemunculannya telah ditunjuki oleh dalil- dalil dalam Al Qur’an.

Seperti firman Allah pada Qs. An Anbiya’ ayat 96 – 97 yang artinya:

“hingga apabila dibukakan (tembok) Ya’juj dan Ma’juj  dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba- tba dibelalakkan mata orang- orang kafir. (mereka berkata), ‘Celakalah kami, sesungguhnya kami dalam keadaan lalai tentang ini, bahkan kami adalah orang- orang yang zalim.’”

Tiga Gempa Bumi

Tanda kiamat besar yang selanjutnya yaitu terjajinya tiga macam gempa (tanah longsor). Hal ini disebutkan dalam hadis- hadis yang membicarakan hari hari kiamat. Berikut salah satu hadis yang menerangkan tentang adanya gempa bumi ini.

Diriwayatktkan dari Hudzaifah bin Usaid r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu melihat  sepuluh tanda..” Kemudian beliau meyebutkan antara ,ain, “dan tiga gempa atau tanah longsor, yaitu gempa di wilayah timur, wilayah barat, dan jazirah Arab”.

(Shahih Muslim Syarah Nawawi 18: 27 – 28)

Asap (Ad- Dukhon)

asap

Telah dijelaskan didalam Al Qur’an, bahwasanya Allah berfirman dalan Qs Ad Dukhon ayat 10-11 yang artinya:

maka tungggulah ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah adzab yang pedih”.

Terbitnya Matahari dari Barat

matahari dari barat

Terbitnya matahari darii arah barat menjadi salah satu tanda terjadinya kiamat besar. Hal ini telah dijelaskan dalam Al Qur’an maupun sunnah- sunnah,

Seperti firman Allah, yang artinyaa:

“Pada hari datangnya sebagian tanda- tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikab dalam masa imannya”. (Qs. Al An’am : 158)

Hadis- hadis Shahih menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tanda- tanda dalam ayat tersebut adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli tafsir.

Keluarnya Binatang dari Perut Bumi

“Dan apabila perkataan telah jatuuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat- ayat Kami” (Qs. An Naml ayat 82)

Api yang Mengumpulkan Manusia

Menurut beberapa riwayat, bahawa api itu akan muncul dari Yaman dari lembah “Adn, dan keluar juga dari laut Hadhramaut sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain.

Dalam hadist Hudzaifah ibn Usaid r.a., Rasulullah bersabda:

“Dan yang terakhir ialah api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka (mahsyar)”. (Shahin Muslim, Kibab al Fitan wa Asyroth as Sa’ah)

Itulah penjelasan tentang tanda-tanda kiamat yang memang wajib diketahui bagi setiap umat muslim. Semoga bermanfaat!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.